AG平台 《训蒙骈句》文字 注音(下)

 AG平台     |      2020-03-18 07:46

摇画扇,卷珠帘。

zhūlǚsānqiān guāngcuòluò

野寺日高,无事老僧眠正稳;

lǒngshàngméikāi jìzèng gùrén yóu kě zhé

xiǎofànxiōngzhōngbǎiwànbīng

tóushīmiǎnyì shuì réntāo

断碑凝土蚀,古镜被尘缄。

裁蜀锦,织吴绫。

阳奇阴偶,朝四暮三。

yuèluòzhōuliúshāshàngyàn

fēngshēngxiùgé tánxiāngyīlǚtòuxiānglián

fēi yǔ xí xùluánjiāo

九 青

shūqì jiàncuīyīng chūgǔ

春暖泥融,燕语风光浮草际;

红芍药,绿芭蕉。

十一尤·三

卞和三献玉,杨震四知金。

思莼张翰,归来江上挂风帆。

qīngpíngjiàn lǜ qǐ qín

xīyáng mángcù niǎotóulín

yuānliè lùbān niǎoniǎoxiāntáicháoyùniǎn

须贾赠袍怜范叔,

舞剑孙娘,珮声袅袅知腰软;

hóngxìngyǔ lǜ yángyān

谢安高卧,王衍清谈。

太公渭水,伊尹莘郊。

chūpíngshùmiào shānzhōngbáishíbiànchéngyáng

niánjiǎoshǔ fàn hú má

qīngshuānglěngtòuyuānyāngwǎ

书天木笔,刺水秧针。

蝠争昼夜,燕渺炎凉。

yíngdēng zhàohù wùfēi é

风起寒江,密雪乱堆渔父笠;

春鸟唱,晚蝉嘈。

yúlángzhàoyǐng jiāngfú língjìng bùxūmó

落花狂蝶绕,飞絮游蜂黏。

huángjīndiàn báiyùtáng

昭君出塞,匆匆马上拨琵琶。

dòngtínglàngnuǎn huàlóngtóujiǎodúzhēngróng

山妇供厨,旋斫生柴炊野菜;

墙内杏花红出色,

cáobīnshìbìngxiàjiāngnán

秋色方升,淝水风霜悲唳鹤;

雁逐夕阳投塞北,

shǒuzhū dàitù dǎ cǎo jīngshé(shá)

耐勤绣女,漫将春色等闲抛。

yùhán gōngzǐ yǒng húqiú

占凤偶,结鸥盟。

cáishòujǐn jiǎnjiāoxiāo

fēngqǐhánjiāng mì xuěluànduī yú fǔ lì

割麦山人,紧束黄云青满担;

jiāoyánghóngshuòshí mì xuě báiduīyán

春宴佳宾,雅酌琼浆宽酒量;

qiānqǐngdào yīchípíng

傍花随柳,沉李浮瓜。

鸳鸯浦,鹦鹉洲。

八庚·二

十四 盐

cángyèhuánglíbǎizhuànjiāo

客来只醉水晶盐。

huāxiāngfēngjìngcǎi nínuǎnyànzhèngxián

gāosōng qī ruìhè bìngliǔyèhánchán

孟尝门下三千客,

línyìngruì fèngchéngxiáng

cái zǐ xī yóu dùnjué huāxiāng suímǎzú

shānyún yù yǔ jiēqián báiyǐzhànfānghān

jiāngtóuxiérì cù guīfān

gū qù jìn liú yún mǔ fěn

xiánkān jì wǔ xìtìngtóngyáo

huànyǔ bānjiū hóushélěng

yōngbóchénghūn yīhánjìnxiàn yuánzhōngbì

插秧野老,细分春雨绿成行。

duànyuán háojuéhè guīyànluòpíngshā

舴艋渔朗歌欸乃,

穿篱新笋,乱分春意撩人家。

风生绣阁,檀香一缕透香帘。

huí sú jià dí chénjīn

qióngtúguò kè xuěhuá nícháng mǎ bù kān

jiānghúsàn kè bǐchuángcházàozǎipiānzhōu

啼鸟惊春梦,鸣鸡促晓行。

花香蜂竞采,泥暖燕争衔。

七阳·三

裁兽锦,剪鲛绡。

yǔguò chítáng dàochù qīngwā mín gbìcǎo

bàguānqíngxián táoshì ménqián zāi wǔliǔ

月寒花溅泪,风冽鸟惊心。

雨过池塘,到处青蛙鸣碧草;

罢官情闲,陶氏门前栽五柳;

lóngchēfèngniǎn hèjià luáncān

门前桑柘绿成阴。

fú fēi běiquè hóngtuánnánmíng

chūn qù rú hé yǐjiàn fēicán dīliǔ xù

chūnniǎochàn gwǎncháncáo

对雪佳人吹凤管,

麟应瑞,凤呈祥。

xiánzhōngxiàoào zuì lǐ yín é

shī qún wūyàn yǐngsuíhányuèxiàjiāngtīng

luójìqīngnóng yěwài wǎnshān chuíwànrèn

相如引驾避廉颇。

冬冰铺冷沼,秋月浸寒潭。

línliú sùniǎo yuānfāqiánjiāo

zhāngliángchéngshìhàn wángcàn yuànyīliú

云迷石洞花眉碧,

àn qián shūmǎn línfēngyīxiàoquèkāijiān

十二侵·三

十蒸·三

xiángxùxiánrén míngwǎnxiānglú duìgǔshǐ

才子嬉游,顿觉花香随马足;

yuèzhuànshūlóu liánlòushùshēngcuīxiǎojiàn

tīngshǔniǎo yǎngwú cán

武士战争披铁甲,

fén qín zhǔ hè màijiànmǎiniú

九青·二

一川花柳AG平台,千里松杉。

蛛网挂檐惊过雀AG平台,

cházhànruǐ cǎoméngyá

庭花一梦AG平台,禁柳三眠。

九青·三

jífēng chuīyǔjiǎo xīnyuè guàyúntóu

汉水雨余龟曳尾,

tiāo yěcài jiànshānyáo

sīchúnzhānghàn guīláijiāngshàngguàfēngfān

鸡鸣半夜,函关曾度窃狐袍。

五 歌

水浪风翻白,山鲜雨掠青。

shānsuífānyǐngzhuàn shuǐbèishíjītíng

鸭头绿腻,溪中春水长三篙。

chúnènsǔn qiēxiānggān

霞散绮,雪飞琼。

酤酒帜,读书灯。

fán chí pǔ fù yuè yán

zhuāngguīshānkèjié dùyǐzhú biānqiáo

闲中啸傲,醉里吟哦。

sàishànghánshuāngchíjì ǎo

辨琴蔡女,弦韵悠悠觉指纤。

chuāngxiàyuánqíntángǔdiào

樵子采鲜,树拥松磷如欲活;

曹彬示病下江南。

王思心急,停毫拔剑追飞蝇。

áozhànjiāngjūn yīdàojiǎguāngxiánxuěliàng

zhūlóu xiù gé huàdòngdiāoliáng

chūnyànjiābīn yǎzhuóqióngjiāngkuānjiǔliàng

pángdé yí ān láilǒngshàng

濛濛细雨暗松杉。

投诗免役说任涛。

gāngtóu guòmǎ tàkāi fāngcǎo yīhén qīng

xuānzǐzhào bàihuángtíng

chuīxiāonòngyù dílóuqiǎozuòfènghuángshēng

shǐchénfèngzhào kǒuchuán tiānyǔdàojīlín

谭清潦水尽,山紫碎花凝。

烦蒸如坐甑,极冷似怀冰。

宣紫诏,拜黄庭。

淑气渐催莺出谷,

gū jiǔ zhì dúshūdēng

yè yín sāo kè xiánshōu huālù rùnshīhóu

屋梁紫燕语喃喃。

tiānhán yā jù shuǐnuǎn yúyou

烹茶啜菽,枕曲籍糟。

mēngmēng xìyǔ ànsōngshān

qiū hú xì fù liǎngxiùqīngxiésāngxiàjīn

kè fú zhì guǐ zhùdǐngshēngxiān

nài qín xiùnǚ mànjiāngchūnsèděngxiánpāo

tiānzhàochūchuán xiānnǚ jǐnyī chí hǔjié

篱芳红木槿,架袅紫葡萄。

zéměng yúlǎng gē ǎi nǎi

十一尤·二

yuánliàngguīlái xīnzhú jiùsōng duō yìqù

阶下苔生遮蚁穴,

liǎngshānpáicuìtà yīshuǐdàiqīngluó

yúnkāishānjiànmiàn xuěhuà zhúshēnyāo

金乌西坠,玉兔东升。

秋老风寒,乱飘红叶落山路;

tàigōngwèishuǐ yīyǐn shēnjiāo

乘宝马,掣金鳌。

春风欲暮,蜀山花木怨啼鹃。

夜清云散,鹃啼月色映花梢。

两山排翠闼,一水带青罗。

春去如何,已见飞残堤柳絮;

shízhuóxīnfēngjiǔ chūchángyángxiànchá

玉人歌舞,不知月影转花梢。

山岭云横妆凤髻,

yèzhàng xúnsēng lái gǔsì

zuìlái háibǎ jiǔhú qiāo

怀古不忘,岂在汤盘并周鼎;

yáohuàshàn juànzhūlián

炉上酒香,对月几回频举盏;

露冻石乳,风撞花铃。

十四盐·三

开笼放鹤,跨海斩鲸。

gēwǎnzhuǎn yǔ pó suō

林泉偶座堪留客,

远障雨余岚气重,

十 蒸

tíngqiánjiànkè jiǔlángèngzèngràocháobiān

晴看陂泽,有时白鸟浴红荷。

yuànbǐ míhéng jiāngxiàcáichéngyīngwǔfù

驰骤乌骓能致远,

疾风吹雨脚,新月挂云头。

三肴·三

华山月冷鹤梳翎。

cì xiù jiārén zhǐ lùjiān

tíniǎojīngchūnmèng míngjīcùxiǎoxíng

bàntiānyúnjìngyuèlúngāo

bàngliánfēiquè shēngmùjiàonáo

蜗篆壁,雀巡檐。

凯歌士卒,千群马色截云鲜。

菖蒲九节,莪术三棱。

萤灯照户误飞蛾。

塞上寒霜迟寄袄,

冈头过马,踏开芳草一痕青。

户外蜂房列两衙。

pái yún gū hè yīshēnglèiluòhǎitiānqiū

樵歌来绿野,渔笛起沧浪。

měirén chángcǎiyīxīlián

穿苔竹笋,缠树藤萝。

缗蛮黄鸟识迁乔。

huāqiángōngzǐzuìfānghān

chízhòuwūzhuīnéngzhìyuǎn

qiáozǐcǎixiān shùyōng sōnglín rúyùhuó

miǎomiǎo xīliú fēnyànwěi

xītángmèngcǎoxièlíngyùn

tiáotiáoshānlùràoyángcháng

chéngbǎomǎ chèjīn áo

yīchuān huāliǔ qiānlǐsōngshān

qiáogē lái lǜ yě yú dí qǐ cāngláng

pīfēng dàiyuè yǐnlù cānxiá

处处播秧梅坞雨,

玉琴横净几,珍簟展方床。

乾坤转毂,日月飞梭。

唤友黄鹂,声逐暖风飘院落;

lífāng hóng mùjǐn jiàniǎo zǐ pútáo

tán sī pǐn zhú quànjiǔchēngshāng

吹萧弄玉,笛楼巧作凤凰声。

茶绽蕊,草萌芽。

凛凛清霜寒橘柚,

秋千绣女笑喧哗。

梅碧正迎江岸雨,

子期去后,高山流水少知音。

咏絮才姬挥妙笔,

jiēxià táishēngzhēyǐxué

月明何处衣砧响,

zhūwǎngguàyánjīngguòquè

风清月白,河淡海咸。

tíhú jiànkè dàochángtíng

一端绵绮,三尺素缣。

御寒公子拥狐裘。

高松栖瑞鹤,病柳咽寒蝉。

chuīmàifàn yìchúngēng

biànqín càinǚ xiányùnyōuyōujuézhǐxiān

林留宿鸟,渊发潜蛟。

八 庚

yànlěngbīngtuánjié liánshūyuèyǐngchuān

yědiàn huángjīshēngwōwō

qiūqiānxiùnǚxiàoxuānhuá

月转书楼,莲漏数声催晓箭;

piāo wǔxiù tuōzhēngshān

十三 覃

村童携草笠,溪叟晒渔蓑。

日丽苑林,点点梅妆宋主额;

cūntóng xié cǎolì xīsǒu shài yúsuō

yúnfēishuǐsùlàngzhōngōu

qiūsèfāngshēng féishuǐfēngshuāngbēilìhè

wō zhuànbì quèxúnyán

línquán ǒuzuò kān liúkè

守株待兔,打草惊蛇。

排云孤鹤,一声泪落海天秋。

时酌新丰酒,初尝阳羡茶。

夜吟骚客,闲收花露润诗喉。

岭外云霞花下月,

隐士不荒三径菊,

天诏初传,仙女锦衣持虎节;

张良诚事汉, 王粲愿依刘。

shàngbiǎochénqíngchuánlǐmì

jiāngbiānyúwǎngdàiyānshōu

sōng yù yù zhúsēnsēn

dú shū zuì lè héfēn zēngsè yǔ yánpiáo

húbiān yānyǔ liǔshāoqíng

chuāntáizhúsǔn chánshùténgluó

jīnchāi shíèr yǐng qīxiá

yùn jì jūnchén yú déshuǐ

断猿号绝壑,归雁落平沙。

檐前蛛网开三面,

提壶饯客到长亭。

鏖战将军,一道甲光衔雪亮;

上表陈情传李密,

碧苔生陋巷,红叶出御沟。

huàshānyuèlěng hèshūlíng

wǔshìzhànzhēng pītiějiǎ

清冷节,艳阳天。

案前书满,临风一笑却开缄。

展开全文

yuǎnzhàngyǔyúlánqìzhòng

zhúyuànxiāngféngquèhuàsēng

葵开猩血染,笋出虎皮包。

péngdáyúnchéngtiānwànlǐ

四豪·二

jūnchényào zǐmǔ qián

qīngdōukǎi báihú qiú

元亮归来,新竹旧松多逸趣;

zūnqián gē wǔ huālǐ guǎnxián

qiángnèixìnghuāhóngchūsè

yī duānmiánqǐ sānchǐ sùjiān

shuǐmiànyóuyú chōngsànfúpíngqiāndiǎnlǜ

鹓列鹭班,袅袅仙台朝玉辇;

kè lái zhǐzuìshuǐjīngyán

虹消雨霁,斗转星横。

阶前草长,丁宁童子不须芟。

jiǔgōng bāguà sānluè liùtāo

huányī sānnòng dí yúshùn wǔxiánqín

十五咸·三

夜来多少,不知开遍海棠花。

淼淼溪流分燕尾,

二萧·二

大兵未出,将军绣衮压龙骧。

鱼穿荷影,雉伏桑阴。

huáigǔ bùwáng qǐzàitāngbānbìngzhōudǐng

夜愁种种,春思厌厌。

yā tóu lǜ nì xīzhōngchūnshuǐzhǎngsāngāo

zhěnshànghuáirén mèngduànháisīqīngguósè

chítíngyuèshàng qiǎnhuáisāokèyǒngpiānduō

九宫八卦,三略六韬。

裁细葛,剪香罗。

tánqīnglǎoshuǐjìn shānzǐsuìhuāníng

雍伯成婚,一函尽献圆中壁;

天寒鸦聚,水暖鱼游。

méibìzhèngyíngjiāngànyǔ

gēngyún yělǎo wòxuěshānliáo

qíngkān bēizé yǒushí báiniǎo yù hónghé

wángsī xīn jí tíngháobájiànzhuīfēiyíng

yuànshàngwángsūnyouwèifǎn

jīn wū xīzhuì yùtùdōngshēng

shānrén mù xù lì yělǎozhòngsāngmá

yǒngxù cáijī huī miàobǐ

唤雨斑鸠喉舌冷,

江头斜日促归帆。

xiǔhuājiádiémènghúnxiāng

guānjì jià yànyáomíng

dàbīng wèichū jiāngjūnxiùgǔnyālóngxiāng

运济君臣鱼得水,

chùchù bōyāng méi wù yǔ

十五 咸

xībiān liǔfā bìyīngcháo

月殿凌空入,云梯逐步登。

pēngcháchuòshū zhěnqǔ jí zāo

měirén gē wǔ duò jīnqiáo

kāilóng fànghè kuàhǎizhǎnjīng

儒传一贯,释悟三乘。

lóngpán hǔ jù wēiwēi dìquè qǐ jīnlíng

樊迟圃,傅说岩。

武将承恩,面带霜威辞凤阙;

闲博奕,喜诙嘲。

rì lì yuàn lín diǎndiǎnméizhuāngsòngzhǔé

金钗十二影欹斜。

jiājiā sāocǎn zhúlí yān

yě sì rì gāo wúshìlǎosēngmiánzhèngwěn

bànghuāsuíliǔ chén lǐ fú guā

庭前饯客,酒阑更赠绕朝鞭。

半天云净月轮高。

蕨芽实出小儿拳。

juéyá shíchū xiǎoérquán

四豪·三

学士参禅,座内合当留玉带;

liúlíngchéngjiǔpǐ lǐbái shàncáimíng

云峰形突兀,石壁势岩巉。

五歌·二

yědiànxíngrén shuānggāoshuìduǎnjīpiāncù

骄阳红烁石,密雪白堆盐。

春暖群芳丽,秋清万象涵。

cái shǔjǐn zhī wúlíng

迢迢山路绕羊肠。

龙蟠虎踞,巍巍帝阙起金陵。

pántáo qiānsuìshú dānguì jiǔqiū xīn

刻符制鬼,铸鼎升仙。

十三覃·二

十二 侵

夕阳忙促鸟投林。

读书最乐,何分曾瑟与颜瓢。

松郁郁,竹森森。

君臣药,子母钱。

庠序闲人,茗碗香炉对古史;

yuānyāngpǔ yīngwǔzhōu

鲁阳倒戈,薄暮指回三舍日;

rúchuányīguàn shìwùsānchéng

乘五马,贯双雕。

黏角黍,饭胡麻。

zhūgě xíngjūn luòluò lúnqián huīyǔshàn

蛩入残秋,昼阁相偕吹蚓笛;

yánggǔ rì huá yífèng yǔmáo xīn cànlàn

一先·三

开祖帐,踞胡床。

hè suí jī gòng lì jiūyǔquèzhèngcháo

shuānglǐnliè rìyánzhēng

花侍女,草宜男。

江湖散客,笔床茶灶载扁舟。

fēngxì shuíjiā yùdí héng

橘黄颓借洞庭霜。

lóngfānyǔxuélàngqiāncéng

yúnfēngxíngtū wù shí bì shìyánchán

烛奴燃豹髓,剑客舞龙泉。

shuǐhénshuānghòumò shānsèyǔzhōngtiān

原标题:《训蒙骈句》文字 注音(下)

gūfēng jué hè yuǎnshuǐyáocén

yèlái duōshǎo bùzhī kāibiànhǎitánghuā

六麻·二

风细谁家玉笛横。

ménqiánsāngzhèlǜchéngyīn

cái xì gě jiǎnxiāngluó

杏花冉冉,枫叶萧萧。

一 先

凫飞北阙,鸿抟南溟。

筑台垒上,结屋诛茅。

穷途过客,雪滑泥长马不堪。

蟠桃千岁熟,丹桂九秋馨,

xiá sàn qǐ xuěfēiqióng

穿花白蝶双飞急,

lóng é wángyìshào xiàngmǎjiǔfānggāo

藏叶黄鹂百啭娇。

青兜铠,白狐裘。

yúfǔ fàn zhào qīngxiāoyáodòngyīhúxīng

zhōuwēngfàntǐng qīngyáohuàjiǎngcǎihélíng

竹笋双生稚犊角,

使臣奉诏,口传天语到鸡林。

三肴·二

夜深雪急,故伴绿梅穿户檐。

五歌·三

lǐnlǐnqīngshuānghánjúyòu

听蜀鸟,养吴蚕。

xúnfāng láiqǔjìng shícuìdàopíngjiāo

尘氛沾马足,风力鼓鸿毛。

千顷稻,一池萍。

二 萧

sūshì shénchí qūtuófùchuáng tóuxiáshǔ

霜凛冽,日炎蒸。

shānfùgòngchú xuánzhuóshēngcháichuīyěcài

渔父泛棹,清霄摇动一湖星。

tínghuāyīmèng jìnliǔsānmián

筑台拜将,投笔封侯。

天际虹梁和雨簖,

zhú nú rán bàosuǐ jiànkèwǔlóngquán

鹤随鸡共立,鸠与鹊争巢。

孤峰绝壑,远水遥岑。

zhéxiān àiyǐn zūnqián bù xī jiějīndiāo

chénfēn zhānmǎzú fēnglì gǔhóngmáo

竹院相逢却话僧。

xiè ān gāo wò wángyǎnqīngtán

zhùtáilěishàng jié wū zhū máo

沙堤雨滴露蜂窝。

lù dòng shírǔ fēngzhuànghuālíng

水面游鱼,冲散浮萍千点绿;

chúshì jìmiào qígōngtíngnèicìshuāngtáo

夜月梧桐院,春风桃李墙。

tángmùxìngtān kùnèi qīngqián huàzuòdié

sōuchángmǐngyè shìkǒuxiāngjīng

qīnglěngjié yànyángtiān

rìshàijīnchéngliǔyǎnqīng

谪仙爱饮,樽前不惜解金貂。

曳杖寻僧来古寺,

唱彻不将诗板击,

yuèdiànlíngkōngrù yúntī zhúbù dēng

hóngtuōqiūsè xiàjiāngnán

wéigùliángyuán lǚshè yīnqín féng yuèlǎo

yùqín héngjìngjǐ zhēndiànzhǎnfāngchuáng

失群乌雁,影随寒月下江汀。

美人常采一溪莲。

梁上燕,井中蛙。

fúzhèngzhòuyè yànmiǎoyánliáng

chāyāng yělǎo xìfēnchūnyǔ lǜ chéngháng

美人歌舞堕金翘。

野店黄鸡声喔喔,

yuè yíhuā gǎiyǐng fēngdòngzhúshēngshēng

苏轼神驰,祛橐附床投黠鼠;

yù rén gē wǔ bùzhīyuèyǐngzhuǎnhuāshāo

攻苦书郎,不赶光阴容易掷;

yuèhán huājiànlèi fēnglièniǎojīngxīn

shā dī yǔ dī lù fēng wō

刘伶成酒癖,李白擅才名。

qínhénghuīzhěn yuèzòuyīngxián

lǔyáng dǎo gē bó mù zhǐ huí sānshě rì

苑上王孙游未返,

fēngyánggōngyuàn xiānxiānliǔwǔ chǔ é yāo

hànshuǐ yǔyú guī yèwěi

liángshàngyàn jǐngzhōngwā

家家缫蚕竹篱烟。

六麻·三

月斜古路,闲云深护老僧庵。

飘舞袖,脱征衫。

xián bó yì xǐ huīcháo

庄龟山刻节,渡蚁竹编桥。

lǐngwàiyúnxiá huāxiàyuè

huànyǒuhuánglí shēngzhúnuǎnfēngpiāoyuànluò

lúshàngjiǔxiāng duìyuè jǐhuí pín jǔzhǎn

鸿拖秋色下江南。

十四盐·二

樽前剪烛读离骚。

qiánkūnzhuàngǔ rìyuè fēisuō

偿酒债,纵诗豪。

珠帘昼半卷,银烛夜高烧。

诸葛行军,落落轮前挥羽扇;

红杏雨,绿杨烟。

wūliáng zǐ yàn yǔ nánnán

水痕霜后没,山色雨中添。

chūnnuǎnqúnfānglì qiūqīngwànxiànghán

十蒸·二

十五咸·二

池亭月上,遣怀骚客咏偏多。

biànhé sānxiànyù yángzhènsìzhī jīn

鹏达云程天万里,

gòngjiǔlínzōng yèxiàngdēngqiánmàoyǔjiǎn

珠履三千光错落,

夹道古槐,乘放午阴遮客路;

披风戴月,饮露餐霞。

kànjīng lǎozǐ tóuxié tū

kǎi gē shì zú qiānqúnmǎsè jiéyún xiān

交深朋友漆投胶。

旸谷日华,仪凤羽毛新灿烂;

刺绣佳人指露肩。

zhāojūnchūsài cōngcōngmǎshàng bō pípá

yèyuè wútóng yuàn chūnfēngtáolǐqiáng

八庚·三

chūnfēngyù mù shǔshān huāmù yuàntíjuān

yè shēnxuě jí gù bàn lǜméi chuān hùyán

洞庭浪暖,化龙头角独峥嵘。

挑野菜,荐山肴。

shūtiān mù bǐ cìshuǐyāngzhēn

十二侵·二

wǔjiànsūnniáng pèishēngniǎoniǎozhīyāoruǎn

hǎishuǐjiāngcháo huādǐ huángfēng yá yǐbà

飞羽檄,续鸾胶。

yáng jī yīn ǒu zhāo sì mù sān

桓伊三弄笛,虞舜五弦琴。

日晒金城柳眼青。

山人牧芧栗,野老种桑麻。

云飞水宿浪中鸥。

观稷稼,验尧蓂。

唱晓灵鸡,两翅拍斜茅店月;

青萍剑,绿绮琴。

九重蜡炬,万轴牙签。

野云归晚岫,江月滚秋波。

gōngkǔ shūláng bùgǎn guāngyīnróngyìzhì

duìxuějiārénchuīfèngguǎn

湖边烟雨柳梢晴。

shānlǐngyúnhéngzhuāngfèngjì

裴航佳偈,兰桥邂逅遇云英。

一先·二

jiǔchónglà jù wànzhóuyáqiān

风扬宫院,纤纤柳舞楚娥腰。

luòyuèxiéchuānfěicuìlián

wǔjiàngchéngēn miàndàishuāngwēicífèngquè

山随帆影转,水被石机停。

三 肴

zūnqiánjiǎnzhú dú lísāo

龙车凤辇,鹤驾鸾骖。

hóngluózhàng hēishíhán

chéng wǔmǎ guànshuāngdiāo

xūgǔ zèngpáo lián fànshū

zhūliánzhòubànjuǎn yínzhú yègāoshāo

唐穆性贪,库内青钱化作蝶;

chūnnuǎnníróng yànyǔ fēngguāng fúcǎojì

山云欲雨,阶前白蚁战方酣。

姑去尽留云母粉,

渔郎照影,江浮菱镜不须磨。

yuè xié gǔ lù xiányúnshēnhùlǎosēng ān

傍帘飞雀,升木教猱。

江边渔网带烟收。

yèchóuzhǒngzhǒng chūnsì yānyān

宿花蛱蝶梦魂香。

shuǐlàngfēngfānbái shānxiānyǔluèqīng

黄金殿,白玉堂。

供韭林宗,夜向灯前冒雨翦;

风筛淇澳竹,霜熟洞庭柑。

yánqiánzhūwǎngkāisānmiàn

kuíkāi xīngxuèrǎn sǔnchū hǔ pí bāo

凌烟阁,得月楼。

雷霹雳,雨滂沱。

砚冷冰团结,帘疏月影穿。

初平术妙,山中白石变成羊。

miánmánhuángniǎoshíqiānqiáo

月移花改影,风动竹生声。

庄周梦蝶,车胤囊萤。

jī míng bànyè hánguān zēngdù qièhúpáo

fēngshāiqí yù zhú shuāngshúdòngtínggān

落月斜穿翡翠帘。

寻芳来曲径,拾翠到平郊。

yuǎndìsīchúnzhāngjìyīng

hùwàifēngfánglièliǎngyá

十三覃·三

mèngchángménxiàsānqiānkè

zhānfàngǒu jiéōuméng

yuèmínghéchùyīzhēnxiǎng

锄嫩笋,切香柑。

qiūlǎofēnghán luànpiāohóngyèluòshānlù

援笔祢衡,江夏裁成鹦鹉赋;

远地思莼张季鹰。

清霜冷透鸳鸯瓦,

闲看妓舞,细听童谣。

韦固良缘,旅舍殷勤逢月老;

花前公子醉方酣。

笼鹅王逸少,相马九方皋。

野店行人,霜高睡短鸡偏促;

樽前歌舞,花里管弦。

七阳·二

fánzhēngrúzuòzèng jílěngshìhuáibīng

溪边柳发蔽莺巢。

yànzhú xīyáng tóusàiběi

六 麻

yǐnshì bùhuāngsānjìngjú

搜肠茗叶,适口香粳。

yèqīng yúnsàn juāntí yuèsè yìnghuāshāo

炊麦饭,忆莼羹。

七 阳

zhuāngzhōumèngdié chēyìnnángyíng

duànbēiníngtǔ shí gǔjìngbèichénjiān

língyān gé dé yuè lóu

péiháng jiājì lánqiáo xièhòu yùyúnyīng

秋胡戏妇,两袖轻携桑下金。

yěyún guī wǎnxiù jiāngyuègǔnqiūbō

枕上怀人,梦断还思倾国色;

风料峭,雨廉纤。

琴横徽轸,乐奏英咸。

歌婉转,语婆娑。

chàngchè bùjiāngshībǎnjī

西堂梦草谢灵运,

huā shì nǚ cǎo yí nán

看经老子头斜秃,

龙翻禹穴浪千层。

螺髻青浓,野外晚山垂万仞;

gēmài shānrén jǐnshùhuángyúnqīngmǎndàn

jiā dào gǔhuái chèngfàngwǔyīnzhē kè lù

fēngqīngyuèbái hédàn hǎixián

寄衣戍妇捣寒砧。

chángjiǔzhài zòngshīháo

bìtáishēnglòuxiàng hóngyè chū yùgōu

耕云野老,卧雪山寮。

yúchuānhéyǐng zhìfúsāngyīn

回俗驾,滌尘襟。

窗下援琴弹古调,

红罗帐,黑石函。

qióngrùcánqiū zhòugé xiāngxiéchuīyǐndí

yún mí shídòng huāméi bì

léi pī lì yǔpāngtuó

陇上梅开,寄赠故人犹可折;

jiāoshēnpéngyǒuqītóujiāo

luòhuākuángdiérào fēixù yóufēngnián

小范胸中百万兵。

醉来还把酒壶敲。

chàngxiǎolíngjī liǎngchìpāixiémáodiànyuè

dōngbīngpūlěngzhǎo qiūyuè jìnhántán

云开山见面,雪化竹伸腰。

庞德遗安来陇上,

hóngxiāo yǔjì dǒuzhuǎnxīnghéng

月落洲留沙上雁,

四 豪

jiēqiáncǎozhǎn gdīngníngtóngzǐbùxūshān

chuānhuābáidiéshuāngfēijí

除士计妙,齐公庭内赐双桃。

xiāngrú yǐnjià bì liánpō

zhúsǔnshuāngshēngzhìdújiǎo

二萧·三

júhuángtuíjièdòngtíngshuāng

焚琴煮鹤,卖剑买牛。

tiānjìhóngliáng héyǔduàn

海水将潮,花底黄蜂衙已罢;

kāizǔzhàng jùhúchuáng

chuānlíxīnsǔn luànfēnchūnyìliǎorénjiā

fēngliàoqiào yǔliánxiān

zhùtáibàijiàng tóubǐ fēnghóu

朱楼绣阁,画栋雕梁。

hóngsháoyào lǜ bājiāo

zǐ qī qù hòu gāoshānliúshuǐshǎozhīyīn

jì yī shùfù dǎo hánzhēn

十一 尤

舟翁泛艇,轻摇画浆采河菱。

xuéshìcānchán zuònèi hédāng liú yù dài

xìnghuārǎnrǎn fēngyèxiāoxiāo

弹丝品竹,劝酒称觞。

chāngpújiǔjié é shù sānléng

  新华社北京3月14日电(记者李放、王修楠)在14日召开的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,针对记者提出的境外回国人员新冠肺炎就诊费用问题,北京市人民政府副秘书长陈蓓作出回应。